مرضهای روانی و پدیده های اجتماعی
47 بازدید
تاریخ ارائه : 7/12/2012 12:02:00 PM
موضوع: روانشناسی

در این اثر از اهم پارامترهای تأثیرگذار شیوه های غلط تربیتی است که به طور موروثی مرسوم گردیده و خیلی از ناهنجاریهای اخلاقی را در بسیاری از خانواده های آسیب دیده و یا در معرض آسیب موجب شده است از جمله پرخاشگری - فحاشی و....