من به گمنامی سعادت دیده ام زین سبب از بیش و کم ببریده ام
58 بازدید
تاریخ ارائه : 7/12/2012 12:07:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

عرفانهای مطرح روز بنابر آنچه که این حقیر رسیده است رنگ و پیرایه های را در قالب مریدپروری و دکانداری چه در بعد نظری و چه بعد عرفان عملی عرضه داشته اند که به راستی برای یافتن عرفان حقیقی راهی جز زدن به کوی گمنامی به نظر نمی رسد.