البیعة فی الکتاب والسنة والتاریخ والادب
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 7
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در خصوص بیعت در قرآن - احادیث - تاریخ و ادبیات به طور مفصل بررسیهایی صورت گرفته است