اصول و مبانی انسان شناسی فرهنگی
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب سعی شده این بحث را به عنوان یک دانش مستقل و جامع که قابلیت لازم را جهت بررسی حد اقل در14 گرایش گوناگون به بررسیهایی پرداخته شده است