اصول و مبانی تحقیق و پژوهش
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب نیز سعی شده دفاع از دانش مستقل بودن تحقیق و پژوهش و مححق بودن انسان به عمل آمده است اگرچه به عنوان متدیک و سبک شناسی مرتبط است